Tam Quốc Diễn Nghĩa

Mời bạn nghe đọc tiểu thuyết Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung, kể về cuộc chiến đấu, âm mưu cũng như cuộc sống của nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng trong thời kỳ này..

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tình trạng: Mới Cập Nhật.
Tác giả: La Quán Trung.
Thống kê: 68 phần. 361 lượt nghe.
Cập nhật mới nhất: 07/11/2023.
100đ
     
2 votes

Tam quốc diễn nghĩa là một tiểu thuyết kinh điển của văn học Trung Quốc viết bởi tác giả La Quán Trung, nói về thời kỳ Tam quốc, một giai đoạn lịch sử quan trọng của Trung Quốc, bắt đầu từ năm 190 và kéo dài đến năm 280, khi đất nước bị chia thành ba quốc gia chính: Tào Ngụy, Đông NgôThục Hán.

Không chỉ là một tác phẩm văn học nổi tiếng mà còn là một tài liệu lịch sử quý báu về thời Tam Quốc. Tác phẩm tập trung vào cuộc chiến đấu, âm mưu, và cuộc sống của nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng trong thời kỳ này, bao gồm Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Tôn Quyền, Tào Tháo và nhiều người khác.

"Tào Tháo mừng lắm, làm ngay tờ kêu gọi phát đi các đạo, rồi dựng một lá cờ trắng, đề hai chữ: “Trung nghĩa” để chiêu tập binh mã. Không được mấy ngày, thiên hạ kéo đến ứng mộ đông như nước chảy.

Một bữa có người ở Dương Bình, nước Vệ, tên là Nhạc Tiến, tự là Văn Khiêm; lại có người ở Cư Lộc huyện Sơn Dương, là Lý Điển, tự là Man Thành, cùng đến xin theo. Tháo đều cho làm chân tay dưới trướng.

Lại có người nữa, người ở nước Thùy nước Bái, tên là Hạ Hầu Đông tự là Nguyên Nhượng, nguyên là dòng dõi Hạ Hầu Anh ngày xưa; từ khi còn nhỏ đã tập đánh gậy; đến năm mười bốn tuổi đã theo thầy học võ. Có người chửi thầy. Đôn giết người ấy rồi trốn sang nơi khác ở. Bây giờ nghe thấy Tào Tháo khởi binh, Đôn cùng với một người em họ, tên là Hạ Hầu Uyên, đem một nghìn tráng sĩ lại họp với quân Tháo.

Tào Nhân, tự là Tử Hiếu; Tào Hồng tự là Tử Liêm, hai người cung mã đều thạo, võ nghệ tinh thông. Tháo mừng lắm, ngày ngày ở trong thôn, luyện tập quân mã. Vệ Hoằng đem hết cả gia tài, sắm sửa cờ quạt và may áo giáp. Bốn phương lại đưa lương thực đến, không biết ngần nào mà kể. Bấy giờ Viên Thiệu bắt được tờ kêu gọi của Tào Tháo, bèn tụ hội văn vũ, đem ba vạn quân ở Bột Hải sang hội với quân Tào Tháo.

(Trích “Tam quốc chí diễn nghĩa” – La Quán Trung)

Bạn đang nghe đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Thức Đêm Fan sưu tầm nhiều bộ tiểu thuyết hay, hỗ trợ nghe đọc truyện trên nhiều nền tảng khác nhau như điện thoại, máy tính bảng. Dễ dàng download, tự động lưu lại thời gian nghe.