Tiểu Thuyết Hệ Thống

Hệ Thống Tiểu thuyết Hệ Thống thường có nội dung phần lớn tập trung vào việc nhân vật chính bị thế lực thần bí (tác giả) tích hợp một cái hệ thống như trong game vào người. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ hay giết người/quái....sẽ được tăng năng lực hay mua thần khí...

Tiểu Thuyết Hệ Thống mới cập nhật

1 cuốn