Sách Kỹ Năng Giao Tiếp

Giao Tiếp Kỹ năng giao tiếp là tập hợp các kỹ năng và khả năng liên quan đến việc truyền đạt thông tin, ý kiến, và tương tác với người khác một cách hiệu quả. Đây là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng mối quan hệ, giải quyết xung đột, và đạt được mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp.

Sách Kỹ Năng Giao Tiếp mới cập nhật

1 cuốn
Ảnh Bìa - Đắc Nhân Tâm
Dale Carnegie, Nguyễn Hiến Lê
22/07/2023

Đắc Nhân Tâm

Self Help - Kỹ Năng - Tâm Lý